Vedtægter

Vedtægter
FOR LOLLANDS VÆVEFORENING
§ 1

Foreningens navn: Lollands Væveforening

Hjemsted: Slemminge Skole, Guldborgsund Kommune.

Foreningens Adresse: Kassereren.

Tegningsret: Formand eller kassereren.

§ 2

Foreningens formål: At udbrede kendskab til vævning og tekstile håndværk, praktisk og kulturelt, med kursusaktivitet gennem folkeoplysning.

§ 3

Alle med interesse for dette formål kan optages som medlem.

§ 4

Ordinær generalforsamling afholdes i februar. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden og det reviderede regnskab.

Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt.

§ 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af formandens beretning.

3. Godkendelse af det revideret årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisorer.

7. Kontingent.

8. Evt.

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis 2/3 af medlemmerne begærer det skriftligt. Indkaldelse må ske med 8 dages varsel.

§ 7

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år. 3 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år.

Mindst 1 medlem af bestyrelsen skal være bosiddende i Guldborgsund Kommune.

Derudover vælges der 2 bestyrelsesuppleanter for 1 år. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Desuden vælges 2 revisorer for 2 år. 1 revisor vælges i lige år og 1 revisor vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig frit på førstkommende bestyrelsesmøde, der afholdes inden 14 dage.

§ 8

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen, efter generalforsamlingens godkendelse.

§ 9

Kontingent fastsættes årligt ved generalforsamlingen. Kontingentbetaling skal ske inden 15. januar.

§ 10

Udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen.

Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

§ 11

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt der ved afstemningen er stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.

§ 12

Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning er eneste punkt på dagsordenen. Foreningens formue overdrages til Stoftrykker- og væverlauget eller lignende forening.

Senest ændret på generalforsamlingen den 08.03.2016Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Skoleleder: Pernille Kofoed: 40858848

Telefon: Forperson: 25744421

Mail: kontakt@lollandsvaeveforening.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819


Medlem af Fora