Mødereferater 2023

Konstituerende bestyrelsesmøde 

TORSDAG DEN 23. februar 2023 kl. 20.00

 

1.     Til stede:
Pernille Kofoed, Susanne Kjær, Anne Svendsen,

Åse Eriksen, Sonja K. Nielsen, Lone Ø. Lindhardt

 

2.     Konstituering
Formand:                                Sonja K. Nielsen

Kasserer:                                Birthe Ludvigsen

Webmaster og PR:                     Anne Svendsen

Bestyrelsesmedlem/Skoleleder:     Pernille Kofoed

Bestyrelsesmedlem:                   Lone Ø. Lindhardt

1. Suppleant:                           Åse Eriksen

2. Suppleant/Referatskriver:        Susanne Kjær

 

3.     Næste møde
Kommende bestyrelsesmøder:

·       mandag den 20. marts 2023 kl. 16.00

·       onsdag den 3. maj 2023 kl. 16.00

 

Ordinær Generalforsamlingen 2023

ToRSDAG DEN 23. Februar 2023 kl. 19.00

 

1.     Valg af dirigent.
Sonja Kozak Nielsen valgt som dirigent

Valg af referent

Susanne Kjær valgt som referent

2.     Formandens årsberetning og godkendelse af denne
Forkvinden Lena Holsko gennemgik årsberetning (bilag udsendt sammen med indkaldelsen), som derefter blev godkendt

3.     Gennemgang af revideret årsregnskab og godkendelse af regnskab.
Pernille Kofoed fremlagde regnskabet (Bilag 2 udsendt sammen med indkaldelsen), det kunne dog ikke godkendes da der var en fejl – der blev vedtaget at den nye bestyrelse har mandat til at godkende på første kommende bestyrelsesmøde.

Næste år vil regnskabet blive mere opdelt i hhv. foreningen og kursus

4.     Indkomne forslag (Bilag 3 udsendt sammen med indkaldelsen)
Forslag 1:

Nyt slags medlemskab:

Lone Ø fortalte at Strikkemedlemmerne er enige om at en betaling på kr. 300 er passende og at de er meget glade for arrangementet.

Der kom et modforslag på at Strikkemedlemmerne skal have adgang til nytårskur.

Det blev vedtaget at Strikkemedlemmerne - fremover ”Nørklemedlemmer” - afholdes tirsdage kl. 14 – 18 i perioden 01.10 – 31.03 i ”Nørklehjørnet”, hvor der er en værtinde tilstede som pt. er Lone Ø eller en suppleant.

Medlemmerne medbringer selv redskaber og materialer.

Kontingent vil blive kr. 300,00 pr. år med start 01.10.2023.

Der blev derudover vedtaget at Nørklemedlemmerne kan deltage i generalforsamlingen og nytårskur

Forslag 2:

Foreningen fylder 40 år i april 2024:

Det blev vedtaget at afholdes 40 års jubilæum, der afsættes kr. 5000,00 for hhv. 2023 og 2024 – tilsammen kr. 10.000,00 + evt. diverse fonde.

Der blev dannet en gruppe bestående af Pernille (tovholder), Lone Ø, Birthe, Sonja og Anne S til at arrangere jubilæet og søge fonde


 

5.     Valg af bestyrelse:
·       Sonja K. Nielsen blev vagt for 2 år

·       Birthe Ludvigsen blev valgt for 2 år

·       Lone Ø Lindhardt blev valgt for 1 år

·       Pernille Kofoed ikke på valg

·       Anne Svendsen ikke på valg

·       Åse Eriksen blev valgt som 1. suppleant

·       Susanne Kjær blev valgt som 2. suppleant

6.     Valg af revisorer
·       Louise Filbert blev valgt for 2 år

·       Annie Kronborg ikke på valg

7.     Kontingent; Bestyrelsen foreslår nyt kontingent
Kontingentet foreslås hævet til kr. 800 pr. 01.01.2024.

Det blev vedtaget.

8.     Evt.
Lena Holsko stopper i bestyrelsen og som Forkvinde og fik derfor overrakt en ”tak” gave, med tak for tro tjeneste i bestyrelsen og som Forkvinde.

Lone mfl. takkede og roste Anne Svendsen i sit store arrangement som værtinde for medlemstirsdagene.

Der blev vedtaget at nøgledepositum fremover er kr. 100

Sonja takkede af for generalforsamlingen og for god ro og orden.

Bestyrelsesmøde 

MANDAG DEN 9. januar 2023 kl. 16.00

Til stede:
Birthe Ludvigsen, Sonja K. Nielsen, Anne Svendsen, Aase Eriksen, Pernille Kofoed, Susanne Kjær

Afbud:
Lene Holsko

Dirigent:
Sonja K. Nielsen

Referent:
Susanne Kjær

1.     Økonomi og medlemmer
Der er en fin økonomi.

Kun en har betalt kontingent – der udsendes nyhedsbrev vedr. husk at betale kontingent før generalforsamlingen.

Der blev talt om hvordan et fremtidigt budget bør udføres og besluttet at det bliver taget op ved et fremtidigt møde.

Pernille udfører årsregnskab inden generalforsamlingen og fremlægger det.

Lone Ø har købt en væv som desværre er defekt, pengene returneres.

Anne undersøger hvad vi kan gøre ved væve af samme mærke

2.     Kurser
Kurser i foråret 2023:

·       Vævning dag 16/1 – 17/4 i alt 7 gange – 8 tilmeldte

·       Vævning aften 16/1 – 17/4 i alt 7 gange – 9 tilmeldte

·       Billedvævning 11/3 – 12/3 - 0 tilmeldte

·       Plantefarvning 15/4 – 16/4 - 5 tilmeldte

Kurser i efteråret:

·       Dragrustning: Lærer Anne Svendsen

·       Foredrag af Ulrikka Mokdad – der er 4 forskellige foredrag vi kan vælge imellem

·       Evt. kursus i WeavePoint

 

Hvordan kan nuværende vævekursister forud reservere plads til næste vævekursus?

Evt. kan der udsendes en mail til nuværende kursister hvornår der åbnes op for tilmelding til kurser.

3.     Generalforsamling
Generalforsamling 23. februar 2023 kl. 19.00 med ostebord kl. 18.00.

Pernille lave invitation.

Sonja, Birthe og Lone Ø stiller op til bestyrelsen.

Aase og Susanne stiller op til suppleanter.

Pernille og Anne er ikke på valg.

Punkter til generalforsamlingen

·       Kontingent: Bestyrelsen opfordrer til at kontingent stiger til kr. 800,00 om året.

·       Nyt kontingent for strikke-/nørkle gruppen på kr. 300,00 om året fra oktober til marts – se forskellen på medlemskaber nederst i referatet.

·       Fremtidsønsker for foreningen.

4.     Nytårskur
Der afholdes nytårskur søndag den 15. januar kl. 10 - ?

Lone laver en workshop i strik

Foreningen indkøber drikkelse (Lene).

Alle medbringer en ret til fællesspisning.

5.     Væveforening fremadrettet
Punktet udsættes til den nye bestyrelse

6.     Evt.
Aftenskole eller ikke? hvilken konsekvenser har det? – der undersøges ved kommunen og Fora.

Hvad gør vi med kassere jobbet fremover?

40-års Jubilæum april 2024.

7.     Næste møde
konstituering af bestyrelsen den 23. februar 2023 kl. efter generalforsamlingen.

Væve medlemskab hele året hele døgnet
Strikke medlemskab fra oktober til marts
Adgang til alle lokaler i væveforeningen med nøgle (mod depositum) – alle dage og hele døgnet
Medlemsdage: Adgang til vævelokaler tirsdag kl. 10-14
Medlemsdage: Adgang til strikke hygge hjørnet tirsdag kl. 14-18 inkl. værtinde
Kaffe/te
Væve, Fællesvæve, Trendborde, spinderok mm
Symaskine/Overlocker
WeavePoint (væveprogram)
Nytårskur
Nytårskur med workshop mod betaling
Bibliotek
Dekantering
Nyhedsbreve
Udflugter
Læring erfaring vedr. vævning
Læring erfaring vedr. strik og andre nørklerier
Generalforsamling / indflydelse
Socialt samvær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Skoleleder: Pernille Kofoed: 40858848

Telefon: Formand: 61770809

Mail: kontakt@lollandsvaeveforening.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819


Medlem af Fora