Mødereferater 2021

Bestyrelsesmøde - DEN 26. maj 2021 kl. 16.00

Til stede:
Lena Holsko, Pernille Kofoed, Susanne Kjær, Birthe Ludvigsen, Annie Kronborg, Afbud:
Anne Svendsen, Åse Eriksen Referant: Susanne Kjær

1.     Økonomi og medlemmer:
Birthe er kommet godt i gang med kassere jobbet. Fin økonomi. Rykker for regning fra Anne S vedr. kam-reol. Birthe og Pernille tager den 16/6 på ASA kursus

2.     Kurser
·       Der er Taskekursus den 19-20. juni 2021

·       1 tilmeldt og 2 reserveret til vævesommerkursus

3.     Web-master, hjemmeside, Facebook og sax-portal
Pernille opdaterer diverse her i sommer. Pernille laver en liste over alle adgangskoder. Anne ønsker webmaster kursus.

4.     Retningslinjer i forbindelse med Corona
Vi følger vejledningerne for Corona om hvordan man skal forholde sig.

Foreningens lokaler er genåbnet, med restriktioner.

5.     Nyanskaffelser:
Vi kan først ansøge om tilskud til diverse materialer mm. Til oktober.

Der indkøbes en Viftekam, til brug for kursisterne

Der indkøbes en printer og 2 vægure (Birthe).

6.     Udflugter:
Der er udflugt til Møn Vævehus den 19. juni, mødested i væveforeningen – (Udflugten er aflyst og vil blive afholdt den 4. september 2021)

7.     Onsdagsmaked
Vi tilmelder os den 28. juli 2021, Pernille og Lena er i boden – der efterlyses væverier til at fremvise samt noget at sælge.

8.     Foreningernes dag
Vi tilmelder os foreningernes dag i Nykøbing den 11. september 2021, Pernille er i boden, opfordring til medlemmer at give en hjælpende hånd.

9.     Craft days
I uge 41 er der Craftdays i Maribo. Vi tilmeldes 3-4 dage, gerne et sted og dage hvor der er andre håndværkere. Anne S laver workshops I båndvævning, andre i foreningen opfordres til at komme med ideer og arbejdskraft.

10. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder
Kommende møder vil være 1. september 2021, 3. november 2021, 16. januar 2022 alle kl. 16.00 og ellers efter behov.

11. Evt.:
Der afholdes rengøringsdag den 18. juni kl. 10-12, for alle i foreningen, man er også velkommen til at møde op en anden dag og tage et rum.

Nytårskur vil blive afholdt den 16. januar 2022, Brodøsen kommer og underviser kl. 10-14, derefter spisning.

Generalforsamling i feb. 2022.

Den 15. april 2024 har foreningen 40 års jubilæum – hvad skal vi finde på der?

Forslag til programmet for jubilæet: Et samarbejde med Steen Pileflet eller en anden kunstner, åbent hus om dagen og hygge for medlemmer om aftenen.

12. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 1. september 2021 kl. 16.00 i Væveforeningen.

Konstituerende bestyrelsesmøde - LOLLANDS VÆVEFORENINGEN

TIRSDAG DEN 20. april 2021 kl. 20.00

1. Til stede: Lena Holsko, Pernille Kofoed, Susanne Kjær, Anne Svendsen, Birthe Ludvigsen, Annie Kronborg, Åse Eriksen

2. Konstituering
Formand:                                Lena Holsko

Kasserer:                                Birthe Ludvigsen

Sekretær:                               Susanne Kjær

Webmaster og PR:                   Anne Svendsen

Bestyrelsesmedlem/Skoleleder: Pernille Kofoed

3. Økonomi og medlemmer:
Overlevering af regnskaberne fra Susanne til Birthe pågår. Vi har 21 betalende medlemmer.

4. Lokalforeningspulje
Der skal søges inden den 15. maj; forslag til søgning kunne være tilskud til følgende:

·       Viftekam – Lena har undersøgt.

·       Rullesæde – Åse har undersøgt nærmere, men har ikke fundet                noget interessant.

·       Flyveskytter – Birthe har undersøgt.

·       Ashford skytte med plastik spole - Birthe undersøger nærmere.

·       Computervævning (evt. først en demonstration fra et firma) – Anne

        undersøger nærmere.

5. Evt.:

Fremover fastlægges bestyrelsesmøder for 1 år af gangen.

6. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 26. maj 2021 kl. 16.00 i Væveforeningens have.

 

Generalforsamlingen LOLLANDS VÆVEFORENINGEN

TIRSDAG DEN 20. april 2021 kl. 19.00

 

1. Valg af dirigent. Connie Rasmussen, Valg af referent. Susanne Kjær.

2. Formandens årsberetning og godkendelse af denne

Årsberetning for 2020.

Ved årets begyndelse var der 33 medlemmer. Vi startede året med nytårskur søndag d 12/1, hvor Anne Svendsen og Helle Lohse instruerede i båndvævning. Vældig hyggelig og lærerig dag. Det blev efterfulgt af en hyggelig frokost, hvor hver især bidrog med en ret, til en fælles frokost. Generalforsamlingen blev afholdt d 4/2. Ruth fremviste og fortalte om sine grønlandske dragter. Det var spændende at høre. Anna Olsen trådte ud af bestyrelsen og Anne Svendsen blev valgt ind i bestyrelsen. Birthe Ludvigsen og Åse Eriksen blev valgt som suppleanter. Marianne Larsen og Louise Filbert blev genvalgt som revisorer.Vi konstituerede os lige efter generalforsamlingen. Lena Holsko fortsatte som formand, Pernille Kofoed fortsatte som Webmaster og PR, samt været meget engageret i at indføre det nye ASA-system. Susanne Kjær overtog kasserer posten. Anne Svendsen overtog sekretærposten.Anna Olsen ønskede ikke at fortsætte som skoleleder, så Anne Vinter blev ansat i den post. Anne Vinter har været meget aktiv med at planlægge spændende kurser og få det formidlet ud gennem sociale medier og netværk. Kort tid efter, nærmere d 11/3, blev landet lukket ned, da coronaen havde gjort sit indtog, og det har været årsag til at en del af kurserne hen over året har måttet aflyses, da det ikke var muligt at samles i foreningen i en periode. Væveholdene kunne gennemføres, da Linda var fleksibel med at forlænge dem, så man kunne få de timer det var normeret til, og Lissie kunne flytte sit taskekursus til efteråret, hvor det var muligt at samles i små grupper. Der har været afholdt sommervævekursus, som der var stor interesse for. Det var med stor succes, så det prøver vi igen til sommer. De kurser vi har haft, som kunne gennemføres er pileflet kurset i januar, 2 vævehold forår og efterår. taskekursus om efteråret, plantetryk kurset, plantefarvnings kurset og spindekurset. Der har været afholdt debatskabende arrangement på middelaldercentret med 9 deltagere.Lollands væveforening deltog i Craft days, hvor vi havde en stand i Bangs have og  den var rimeligt besøgt. Vi deltog til onsdagsmarked i Maribo, 1 onsdag, og der var mange besøgende på vores stand. Der blev efterspurgt på ting til salg. Foreningens dag i Nykøbing, hvor vi skulle have deltaget, blev aflyst pga. corona situationen. Fiksedag, som skulle have været på Black Friday blev også aflyst.

Vi har deltaget i møder i Sakskøbing, om at få en Byportal i gang, med en side hvor vi kan oplyse vores arrangementer og se på en kalender hvad der er gang i i byen. Den er nu kommet i gang, og kan ses på Saxby.dk Vi har søgt penge til reoler og symaskine fra Fora og har fået 4200kr. Vi har også søgt til et større foredrag, men der fik vi ikke bevilget midler. Vi har forsøgt at få vævene i foreningen bliver brugt, dels til kursisterne og dels til medlemmerne, som overvejende laver noget fælles. Det forsøger vi bliver fordelt mellem Væveforeningens medlemmer. Der har været god aktivitet om tirsdagen, og der er en god stemning. Nanna og Helle har vævet på frilandsmuseet, og det har vist været godt besøgt i år. Der har været planlagt tur til Køng, og tale om flere andre ting, men der har været udfordringer med corona.

Vi har fået flere lamper til vævene, og havde derfor brug for flere stikkontakter, som Guldborgsund kommune har sørget for. Vi har også fået nogle af de defekte radiatorer udskiftet, så varmen er generelt bedre. De første måneder af 2021 har været helt lukket ned, men det lader til vi kan komme i gang igen omkring juni. Tak for alle til en god atmosfære og godt samarbejde i foreningen, og tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Forkvinde Lena Holsko

Formandens beretning blev godkendt, se bilag.

3. Gennemgang af revideret årsregnskab og godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:
Lena Holsko blev genvalgt, Susanne Kjær blev genvalgt, Birthe Ludvigsen blev valgt, Åse Eriksen og Annie Kronborg blev begge valgt som suppleanter

Øvrige medlemmer: Pernille Kofoed & Anne Svendsen

6. Valg af revisorer
Louise Gert Filbert blev valgt for 2 år

Marianne Larsen blev valgt for 1 år

7. Kontingent; Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Kontingentet blev godkendt.

8. Evt.        
Der var ikke noget til evt.

 

BESTYRELSESMØDE LOLLANDS VÆVEFORENINGEN - TIRsDAG DEN 2021.04.06

Tilstede digitalt: Lena Holsko, Pernille Kofoed, Birthe Ludvigsen, Aase Eriksen, Susanne Kjær

Afbud:                Anne Svendsen, Annie Kronborg

1. Siden sidst; Ikke noget siden sidst.

2. Økonomi og Medlemmer; 21 betalende medlemmer, Susanne vil rykke dem der mangler. Årsregnskabet er færdigt og Lena vil tilkalde revisorerne.

3. Kurser og foredrag; Kommende kurser:

·       Taskekurser: den 19-20. juni 2021 og 2-3. oktober 2021.

·       Vævning: sommerkursus og efterårskursus

·       Pileflet 2022.01.22 – 2022.01.23 gymnastiksal er booket

4. Generalforsamlingen: Der er generalforsamlingen den 20. april 2021 kl. 19 udendørs under halvtaget på Slemminge Gamle skole. Connie Rasmussen ordstyrer. Susanne Kjær referent. Indkaldelsen bliver udsendt i dag, med opfodring til at medbringe varmt tøj og kaffe.

5. Forårskur (Nytårskur): Forårskur – tidligere nytårskur – bliver aflyst, Pernille aftaler med brodøsen om at komme til Nytårskur 2022. Der arrangeres udflugt til ”Frilandsmuseet” i juni, mens der er bliver vævet/spundet der. Eller en tur til ”Møns Vævehus” Efterfølgende er Lena vendt tilbage at der ikke er nogen aktiviteter på Frilandsmuseet i juni, men at der kan arrangeres en udflugt til Møns Vævehus lørdag den 19. juni 2021.04.11.

6. Lokalforeningespulje; Der skal søges inden den 15. maj; forslag til søgning kunne være tilskud til følende:  

    Viftekam, Rullesæde, Flyveskytter – Birthe undersøger med Linda om de kan sættes på nogle af de væve vi har 

    i foreningen. 

7. Evt.: Lena vil lægge diverse ting ud på Sakskøbing siden, for at fortælle at væveforeningen er her.

Næste møde: Der bliver på generalforsamling aftalt næste møde for konstituering.

Referat

Susanne Kjær

 

BESTYRELSESMØDE LOLLANDS VÆVEFORENINGEN - ONSDAG DEN 2021.02.10

Tilstede digitalt: Lena Holsko, Pernille Kofoed, Birthe Ludvigsen, Susanne Kjær

Afbud:                Anne Svendsen, Annie Kronborg, Aase Eriksen

1. Siden sidst; Der mangler at blive lagt det sidste referat fra Bestyrelsesmøder ind på hjemmesiden. Pernille og Lena har været til møde med Fora for alle Formænd og Skoleledere omkring opstart efter Corona, der kunne evt. blive lavet fælleskampagne/idekatalog/pressemøde.

2.  Økonomi og Medlemmer; 18 betalende medlemmer, der vil i nyhedsbrev blive rykket for betaling. 5 har meldt sig ud af foreningen. Pernille er ved at ligge sidste hånd på årsregnskabet.

3.  Kurser og foredrag; Pga. Corona er nogen kurser enten udskudt eller aflyst

Følgende søges afholdt:

·       Skaftevævning: Forhåbentlig med start den 1. marts og derefter 1 gang om ugen, dog ikke i påskeugen.

·       Kursus i løbsbinding 2021.03.06 – 2021.03.07

·       Billedvævning 2021.03.20 – 2021.03.21

·       Design og sy 2021.03.29 – 2021.04.01

·       Taske syning 2021.04.10 – 2021.04.11

·       Pileflet 2022.01.22 – 2022.01.23 (flyttet fra januar 2021)

Pernille går i gang med at undersøge kurser til efteråret og datoer for Væveholdene

4.  Generalforsamlingen: Pga. Corona er generalforsamlingen blevet udskudt til den 23. marts 2021 kl. 19, hvis det er muligt bliver det i foreningens lokaler, ellers vil den prøve at blive afholdt digitalt. Connie Rasmussen ordstyrer. Susanne Kjær referent Der vil blive serveret ost, kiks og drikkelse (hvis det er i foreningens lokaler). Lena Holskov ønsker genvalg, Susanne Kjær ønsker genvalg, Birthe Ludvigsen stiller op til bestyrelsen, Annie Kronborg stiller op som suppleant, Aase Eriksen stiller op som suppleant

Der skal vælges 2 revisorer

5. Evt.: Pernille retter Facebook til og giver Birthe adgang.

Næste møde: Den 16. marts 2021 kl. 16.00 ved fremmøde i foreningen eller digitalt.

Referat

Susanne Kjær

 

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Skoleleder: Pernille Kofoed: 40858848

Telefon: Formand: 61770809

Mail: lena@holsko.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819


Medlem af Fora