Mødereferater

2018

Bestyrelsesmøde d.29/11-2018

Dagsorden.

1.     Økonomi

2.     Kurser

3.     Bestyrelsesmedlemmer

4.     Generalforsamling

5.     Nytårskur

6.     Udstilling Nysted

7.     Quilterne

8.     Udlejning af vævene

Ad 1. Der skal betales husleje og løn til Anna, og det er der penge til.

Ad 2. Der er tilmeldt 14 til vævekurserne i det nye år. Der er planlagt et strikkekursus, en eftermiddag, i februar, og plan om et maskinstrikkekursus, over 4 gange, i vinter/forår. Det ser ud til skindkurset i februar, kan komme op at stå.

Ad 3. Vi har fået tilsagn fra Susanne Kjær, om at opstille til bestyrelsen, men der mangler stadig 2 suppleanter. Der sendes nyhedsbrev ud til alle medlemmer, for at få nogle til at opstille.

Ad 4. Linda laver beretning og dagsorden til generalforsamlingen, og Pernille sørger for at indkalde. Der sørges for gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Der serveres lidt ost, vin og kaffe/te.

Ad 5.  Lisbeth Tholstrup kommer til Nytårskuren og introducerer til smykkefremstilling. Vi skal aftale med Lisbeth, hvad vi selv skal medbringe af materialer.

Ad 6. Vi kan udstille på Nysted bibliotek fra 2/9 – 30/9 2019. Pernille, Anne og Ruth koordinerer, og vil gerne have nogle hjælpere.

Ad 7. Quilterne vil gerne  besøge væveforeningen engang i det nye år, for at se om det kan være aktuelt at bruge lokalerne.

Ad 8. Der er til næste sæson kun tilmeldt 14 til vævekurserne, hvor der vil blive 2 kurser mandag, hvor læretimetallet er reduceret på begge hold. Således at væveholdene udgør 1 hold der møder på 2 tidspunkter.

Derfor, vil der blive en del væve i overskud, som medlemmerne har mulighed for at leje, til en pris af 300 kroner pr sæson, inkl. brug af foreningens materialer til vævene f.eks. søller, opbinding, pap-rør o.l. Det kan enten være der er nogle der vil væve noget selv, men det kan også være man vil gå sammen om en fælles trend.

Kursister får en væv stillet til rådighed, men har også mulighed for at leje en væv, hvis man ønsker, at have  flere ting i gang.

Det er muligt at væve alle dage i ugen, undtaget mandag, da der er vævekurser det meste af dagen. Da udlejningen af vævene, er afhængigt af tilmeldingerne til vævekurserne, vil forårssæsonen og efterårssæsonen være af forskellig længde, ( Januar –September, og September-Januar).  

Linda vil tage de væve hun skal bruge til kursisterne, og de resterende væve vil kunne lejes efter anvisning af Lena Holsko.

Næste møde er 13/1 2019, efter nytårskuren.

Referent Lena Holsko

 

Bestyrelsesmøde d. 7/11-2018

Tilstede Annie, Anna, Pernille, Marianne, Louise og Lena

Dagsorden

1.     Henriette fra Fora

2.     Økonomi

3.     Kurser

4.     Nye bestyrelsesmedlemmer

5.     Nytårskur

6.     Generalforsamling

7.     Evt

Ad1. Henriette fra Fora var på besøg, efter opfordring fra foreningen, mhp formandskifte, kurser mm.

Henriette kom med forslag til:

- Muligheder i forhold til at hverve nye bestyrelsesmedlemmer.

- Struktur af opgaver og forventninger til bestyrelsesmedlemmer,  i forhold til kompetencer.

- Orienterede om mulighed for lokalforeningspulje til markedsføring.

- Mulighed for støtte til at få nye kurser op at stå.

- Fora`værktøjer til til udvikling.

Tak til Henriette.

Ad2. Økonomi i balance. Enkelte mangler betaling af kontingent og kursusgebyrer. Der skal strammes op omkring betaling i forhold til tilmelding af kurser.

Ad3. Der forsøges at oprette et vævehold søndag formiddag, i stedet for onsdag aften. Der vil desuden blive vævehold mandag dag og mandag aften.

Forsøge at oprette en stikkeeftermiddag med Stine ??, med strikning i rester.

Overvejelser om en kursusweekend med Brodøsen.

Ad4. Der er behov for at skaffe 3 nye medlemmer til bestyrelse, hvoraf de 2 er suppleanter. Der udsendes et nyhedsbrev til hele væveforeningen, hvor medlemmerne opfordres til at opstille.

Ad5. Nytårskur bliver d 13/1- 2019 og Anna spørger Lisbeth Tholstrup, mhp smykkefremstilling.

Ad6. Generalforsamling fastsættes til d 6/2-2019.

Ad7. Vi kontakter den nystartede Quilterforening  mhp at blive inddraget i væveforeningen, med base i vores lokaler og andet samarbejde.

Udstilling på Nysted bibliotek i efteråret, formodentlig i september.

Vi har fået afslag fra de to ”fonde” vi har søgt.

 

Næste møde 29/11 kl 19.00

Referant Lena Holsko

Bestyrelsesmøde væveforeningen d. 10/9 – 2018.

Dagsorden.

1.     Økonomi

2.     Kurser

3.     Foredrag

4.     Hjemmesiden

5.     Åbent hus

6.     Ansøgninger om tilskud til gardiner og elektriske spoleapparater.

7.     Opfølgning fra sidste møde

8.     Evt.

Afbud fra Linda og Louise

Ad 1. Enkelte mangler betaling for vævekurserne og enkelte mangler betaling af kontingent for sidste del af året. Annie sender en påmindelse, til dem der mangler.

Der er kommet nogle nye medlemmer, og der har kun været en enkelt udmeldelse.

Ad 2. Der er tilmeldt ca 20 deltagere på vævekurserne, så vi fortsætter med 3 hold. Kun få tilmeldte til kursus i genbrugsskind, og endnu ikke nok til at gennemføre kurset.

Ad 3. Foredrag med Vivian Høxbro d 27/9. Pris 100 kr incl. kaffe og kage. Marianne og Lena bager kage.

Pernille laver opslag til at sætte op i Maribo, Sakskøbing og Nykøbing,  samt reklamerer på Facebook.

Bestyrelsen mødes kl 18 og gør klar.

Ad 4. Pernille samarbejder med Fora om opsætning af hjemmesiden.

Ad 5. Meget vellykket med åbent hus. Mange besøgende - over 100, og 3 nye medlemmer. Farvning meget arbejdskrævende, men meget populært.

 Ad 6. Pernille har søgt Lollands bank om tilskud til gardiner, og Anna har ansøgt Døllefjelde om 3 nye elektriske spoleapparater.

Ad 7. Tirsdagsvæverne skal flytte til det blå lokale, som beskrevet i sidste referat. Linda taler med dem. Afventer tilbagemelding fra Linda om pedel i fremtiden.

Evt. Der forespørges medlemmer om opstilling til bestyrelsen.

 

Næste bestyrelsesmøde d 7/11 kl 19.30

Referat Lena Holsko

 

 

Bestyrelsesmøde i Væveforeningen d. 6/8-2018

Dagsorden.

1.     Økonomi

2.     Kurser

3.     Åbent hus

4.     Lokaleændring

5.     Pedel

6.     Hjemmesiden

7.     Evt.

Afbud fra Marianne

Ad 1. Økonomien er i balance

-        Kursustilskud fra kommunen er ankommet

-        Der udsendes reminder ang. indbetaling af kontingent for 2018

-        Der skal anskaffes gardiner til det blå rum.

-        Døllefjelde ansøges om tilskud til elektrisk spoleapparat og belysning

Ad 2. Der er færre tilmeldinger til kurserne, så alle kurser kan måske ikke oprettes.

Ad 3. Pernille er i væveforeningen lørdag

-        Lisbeth kommer og sørger for kaffe søndag

-        Linda og Annie er der begge dage

-        Anna kommer søndag

-        Marianne spørges om at bage kage.

Ad 4. Tirsdagsvæverne flytter til det blå rum, og sørger selv for flytningen

-        Mødelokale flyttes til det rum tirsdagsvæverne har haft, så maskinstrikkerne kan være i det nuværende møderum, men skal give plads til kurser og andre aktiviteter.

Ad 5. Linda taler med kommunen om behov for pedel og indkalder til husmøde

Ad 6. Pernille taler med Fora om hjemmesidens opsætning

Næste møde er 10/9-2018

Referat Lena Holsko

 

 

 

Bestyrelsesmøde  Lollands væveforening d 4. juni 2018.

Dagsorden.

1.     Dataansvarlig

2.     Kurser

3.     Økonomi

4.     Maskinstrik

5.     Åbent hus/Åbne atelierer

6.     Garn og tråd

7.     evt

Ad 1.  Pernille er er IT-ansvarlig. Pernille har været på kursus i FORA, og arbejder på at få nedskrevet vores persondata politik.

Ad 2.  Kurser ligger på vores nye hjemmeside fra 11/6. Der er et nyt system undervejs.

Anna kontakter Vivian Høgsbro, ang. foredrag om ”Stjernetrøjer”. Der er også plan om at kontakte   Brodøsen ang. foredrag først i marts 2019.

Ad3.  Økonomien balancerer. Der er på nuværende udmeldt 3 medlemmer.

Ad 4.  Vi er på jagt efter nye medlemmer, og der er mulighed for at invitere en gruppe maskinstrikkere, som kan blive medlem og bruge lokalet ved møderummet. Linda vil arrangere en week- end i begyndelsen af næste sæson. Der skal så opsættes en kalender med de aktiviteter vi har.

Ad 5.  Der skal arrangeres åbent hus i forbindelse med den week -end der er Åbne Atelierer – d. 11-12 august.  Det er ikke muligt at tilmelde foreninger til Åbent atelier, så Linda, Annie  og Anna er tilmeldt  personligt.

Håber der kan være gang i vævene og andet håndværk, sideløbende med. Der skal bla. være plantefarvning om søndagen.  Der skal trykkes plakater, som sættes op i forretninger m.m.

Ad 6.  Garn og tråd – Nakskov bibliotek d 3-4/11. Foredrag ved Lene Holmer Samsø. Opfordring til medlemmerne om at deltage med forskellige håndværk.

Ad7.  Der mangler gardiner til det blå lokale. De kan fås billigt i JYSK – 50- 100 kr pr gardin. Linda vil sy bånd på, og det skal effektueres inden Åbent Hus.

Evt. - Lena er kontaktperson til Aftenskolernes Samråd.- Onsdagsmarked på Maribo torv. Vi kan låne Pia Toft`s stand 2 dage. - Der er skiftet lamper i møderummet, og Linda har udlæg for dem. - Pernille kontakter kommunen ang  internet i væveforeningen. - Anna har set på væv, men afventer mulighed for køb.- Udstilling på Nykøbing station. Anna, Linda og Pernille arbejder på sagen. - Rengøringsdag d 6/8 kl 15. Der serveres pizza og der udloddes 2 gavekort af 250 kr, til dem der deltager i rengøringen.

Næste møde d 6/8 kl 19.

Referat Lena Holsko

      

 

 

 

 

Referat fra Lollands Væveforenings generalforsamling

Tirsdag den 6.februar 2018

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Lisbeth Riber blev valgt.
  2. Formandens Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.
  5. Valg af bestyrelse

    På valg var:

    Linda – Anna – Pernille – suppleant Louise – suppleant Lena

    Alle blev genvalgt.

  1. Valg af revisor.

                                   Lone Poulsen blev genvalgt.

  1. Kontingent

    Kontingentet fortsætter uændret med 700,00 kr. om året.

  1. Eventuelt

Linda: Vi skal være flere til at promovere foreningen udadtil, vi skal forsøge at skabe mere opmærksomhed omkring vores forening.

Der blev drøftet flere forskellige tiltag som hjemmesiden, facebook, udstillinger, markeder osv.

Anna: Efterlyser forslag til kursusemner. Halmbinding bliver ikke til noget.

Vi drøftede muligheden for et betalingsmodul, samme princip som handel på nettet. Foreningen mister penge på kurser, hvor tilmeldte kursister melder fra, bliver væk eller undlader betaling. Med et betalingsmodul bliver pengene trukket automatisk ved kursets start.

Referat Louise Filbert

Bestyrelsesmøde d. 07. januar, alle er tilstede.

  1. Mødet blev brugt på at planlægge den årlige generalforsamling.

     Referent: Pernille

 

 

 

 

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora